Terms of Use

I’m a terms of use section. I’m a great place to inform your visitors about the nature of your website and how it may be used by visitors. Add details such the type of information and content you publish, or any additional features like taking online payments or collecting emails for a newsletter.

Transparency helps build trust with your website visitors, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

We Need Your Support Today!

California Academy

เป็นโครงการแนะแนวการศึกษายุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้น้องๆสามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและปูพื้นฐานทักษะเพื่อการ ประกอบอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต โดยใช้แนวคิดสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ “ฝึกวิธีคิด ลองทำ นำไปใช้ และเข้าใจตนเอง” เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้โลกของความเป็นจริงที่ในตำราไม่ได้มีสอน จะเป็นประสบการณ์ที่น้องๆ สามารถเอาไปต่อยอดในการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย โดยแต่ละคนอาจจะมีความพอใจกับเป้าหมายในชีวิตไม่เท่ากัน แต่จะทำอย่างไรให้น้องๆได้มีความสุขกับไปพร้อมกันด้วยได้ ถือเป็นทักษะที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 097-127-0402

LINE: @ca.academy

© 2019 by California Academy

California Academy Debut Camp