About

California Academy เป็นโครงการแนะแนวการศึกษายุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้น้องๆ สามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและปูพื้นฐานทักษะเพื่อการ ประกอบอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต โดยใช้แนวคิดสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ “ฝึกวิธีคิด ลองทำ นำไปใช้ และเข้าใจตนเอง” เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้โลกของความเป็นจริงที่ในตำราไม่ได้มีสอน จะเป็นประสบการณ์ที่น้องๆ สามารถเอาไปต่อยอดในการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย โดยแต่ละคนอาจจะมีความพอใจกับเป้าหมายในชีวิตไม่เท่ากัน แต่จะทำอย่างไรให้น้องๆได้มีความสุขกับไปพร้อมกันด้วยได้ ถือเป็นทักษะที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ใช้แนวคิดสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ
“ฝึกวิธีคิด ลองทำ นำไปใช้ และเข้าใจตนเอง”

 การรู้จักและเข้าใจตัวเอง

ไม่ใช่เพียงทำให้น้องๆ รู้ว่าตัวเองนั้นเหมาะกับอะไร แต่จะฝึกให้น้องรู้วิธีการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังเชิงบวกให้กับตัวเอง ถึงแม้ว่าอาชีพที่น้องๆ สนใจอาจจะเหมาะสมกับบุคลิกตัวเองก็ตาม แต่ถ้าหากเป็นอาชีพที่ชอบ ก็สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ว่าจะต้องพัฒนาทักษะใดเพิ่มเติม และเรียนรู้ที่อยู่กับงานนั้นๆได้อย่างไร

 

การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเอง

เพื่อเตรียมความพร้อมตามเป้าหมายแต่ละบุคคล เป็นผลลัพธ์สำคัญที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ นอกจากประสบการณ์ ที่เยาวชนอายุ 15-18 ปี จะหาโอกาสในการเรียนรู้เองได้ยากแล้ว ยังได้แนวทาง วิธีการตั้งเป้าหมาย การปรับ Mindset และเรียนรู้ Skill สำคัญต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จของน้องๆแต่ละคน ในสายอาชีพที่ตัวเองเลือก

ปรึกษาเรา วันนี้ !

California Academy

เป็นโครงการแนะแนวการศึกษายุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้น้องๆสามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและปูพื้นฐานทักษะเพื่อการ ประกอบอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต โดยใช้แนวคิดสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ “ฝึกวิธีคิด ลองทำ นำไปใช้ และเข้าใจตนเอง” เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้โลกของความเป็นจริงที่ในตำราไม่ได้มีสอน จะเป็นประสบการณ์ที่น้องๆ สามารถเอาไปต่อยอดในการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย โดยแต่ละคนอาจจะมีความพอใจกับเป้าหมายในชีวิตไม่เท่ากัน แต่จะทำอย่างไรให้น้องๆได้มีความสุขกับไปพร้อมกันด้วยได้ ถือเป็นทักษะที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 097-127-0402

LINE: @ca.academy

© 2019 by California Academy

California Academy Debut Camp